De organisatie

In de vereniging werken veel mensen met elkaar samen om te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Bijna al die mensen doen dit werk als vrijwilliger, krijgen er dus niets voor betaald. Er is een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid voor alles ligt bij het hoofdbestuur van de vereniging. De diverse commissies hebben taken en bevoegdheden voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het hoofdbestuur overlegt regelmatig met (de vertegenwoordigers van) de commissies over de voortgang en knelpunten.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV is bevoegd tot het benoemen van bestuursleden, het vaststellen van contributies en begrotingen en het bespreken van de financiën en het door het bestuur gevoerde beleid. Minstens eenmaal per seizoen wordt een ALV gehouden.

De bevoegdheden, plichten en rechten van bestuur en leden zijn vastgelegd in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.