NieuwsNieuws 2018/2019

Op woensdag 31 oktober jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden van onze vereniging, met als belangrijkste punten natuurlijk het inhoudelijk en financieel verslag over het afgesloten seizoen 2017/2018, het vaststellen van de begroting voor 2018/2019 en de bestuurssamenstelling cq –verkiezing.

Om klokslag 20.00 uur verwelkomde voorzitter Leandro Lopes de ca 30 aanwezigen, leden en diverse ouders van jeugdleden. In zijn openingswoord stond de voorzitter allereerst stil bij de leden en oud-leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en werd ter nagedachtenis aan hen een ogenblik stilte in acht genomen. Speciaal noemde de voorzitter nog het indrukwekkende afscheid van bestuurslid Anton Hylkema, de door en voor hem georganiseerde benefiet voor het Ikazia-ziekenhuis en om daarbij weer eens te ervaren hoe mooi en krachtig onze vereniging ook is op zulke moeilijke momenten.

Hierna en in het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester werd bij diverse feiten van 2017/2018 stilgestaan.

Op sportief gebied is er, terugkijkend naar het voorbije seizoen, geen reden tot klagen. Het 1e (zo) handhaafde zich in het eerste seizoen eerste klasse, het 2e promoveerde naar het hoogste niveau en bij de jeugd waren er van hoog tot laag prima resultaten. Absolute uitschieter bij de jeugd: de promotie met JO13-1 naar de landelijke Eredivisie-hoog, het hoogste niveau tussen alleen maar BVO’s. Dat levert natuurlijk mooie publiciteit en daar mag de vereniging trots op zijn.

Ook financieel was het seizoen 17/18 er eentje met een plus. De inkomsten waren wat hoger dan de uitgaven, waardoor er extra geld aan de spaarpot kan worden toegevoegd. De penningmeester lichtte alle posten gedetailleerd toe en beantwoordde diverse vragen uit de zaal. Namens de kascontrole-commissie werd een positief oordeel gegeven over het gevoerde financieel beleid. Dank werd ook uitgesproken aan alle vrijwillige medewerkers, achter de bar en in de keuken, die veel werk verzetten en zo meehelpen aan de positieve cijfers.

Ook de begroting van 2018/2019 werd vervolgens uitgebreid toegelicht. Een bijzonder punt dat hierbij werd genoemd: het bestuur zal extra gaan investeren in verduurzaming en optimalisering van de accommodatie.

Bij het punt bestuursverkiezing was allereerst de (her)benoeming van penningmeester Rob Michielsen aan de orde, goedgekeurd door de vergadering. Als bestuurslid trad af Erik Zijlmans, met dank aan het door hem verrichte werk als voorzitter van de jeugdafdeling.

Voorgesteld als nieuw bestuurslid werd de heer M.R. (Michel) Spierings, die de portefeuille jeugd gaat behartigen en in die hoedanigheid al enkele maanden ‘warm draait’ als jeugdvoorzitter.

Tevens werd ter vergadering voorgesteld als bestuurslid voor algemene zaken te benoemen de heer J.A. (Hans) Spierings. Hans Spierings behoefde feitelijk geen nadere toelichting: als oud-bestuurslid in de jaren tachtig/negentig, als oud-bestuurslid KNVB en als ex interim directeur amateurvoetbal KNVB en niet in de laatste plaats als altijd zeer betrokken gebleven Spartaan-lid, is het bestuur zeer blij om van zijn grote kennis en ervaring in algemene zin gebruik te kunnen gaan maken.

De benoemingen werden door de vergadering met applaus goedgekeurd.

In de rondvraag kwamen nog diverse onderwerpen aan de orde. Zo werd er kort stilgestaan bij de voorbereiding van het 100-jarig bestaan in 2020 (nog niet zo veel te melden), bij de initiatieven duurzaamheid en bij de plannen voor de vernieuwing van de entree buiten en binnen. Tevens werd gevraagd naar het rookbeleid met het oog op de te verwachten overheidsbesluiten hierover; het bestuur kondigde als antwoord aan het voornemen te hebben een rookvrije accommodatie cq rookvrije vereniging te worden, zo mogelijk per januari 2019; hoe en wat hiervoor nodig is, wordt nog besproken.

Rond de klok van half elf was het einde van een inhoudelijk goede vergadering, die natuurlijk voortaan nog drukker bezocht mag worden!