NieuwsNieuws 2020/2021

De Algemene Leden Vergadering. Hoe, waar, wanneer?

Spartaan’20 is verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering uit te schrijven. Met de huidige beperkingen kan dat echter niet zomaar. Bij de klassieke bijeenkomst in het clubgebouw mogen slechts 30 personen aanwezig zijn, inclusief 7 bestuursleden.

Uitsluitend via vooraanmelding kunt u zich opgeven voor de vergadering. De eerste 23 aangemelde leden mogen fysiek aanwezig zijn in de kantine. De overige aanmelders krijgen een uitnodiging voor DIGITALE DEELNAME!
E-mail aanmeldingen naar: secretaris@spartaan20.nl

Ledenvergadering 4 november 2020

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 4 november 2020 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251a, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/trices mogen de vergadering (deze keer slechts digitaal) eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl

Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend

 Agenda 

 1. Openingswoord door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 30 oktober 2019
 4. Verslag van het seizoen 2019/2020 door de secretaris
 5. a) Financieel overzicht 2019/2020 en toelichting
  b) De Groene Vereniging
 6. Verslag kas controlecommissie
 7. Benoeming kas controlecommissie
 8. Statuten en Huishoudelijk reglement
 9. Begroting seizoen 2020/2021
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 8, Statuten en Huishoudelijk reglement
De Statuten
van Spartaan’20 zijn voor de laatste maal gewijzigd en vastgesteld in 1979 en deze bevatten een aantal zaken die, of niet meer actueel binnen de vereniging zijn, of door veranderde wetgeving aangepast dienen te worden.
Het Huishoudelijk Reglement is ook al een geruim aantal jaren niet aangepast. Het bestuur heeft gemeend beide documenten in Ă©Ă©n keer aangepast en afgestemd op elkaar te moeten aanbieden aan de leden.

Toelichting punt 10, Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend volgens rooster is de Voorzitter (in functie)

 • De heer Leandro Lopes is voorzitter en stelt zichzelf herkiesbaar.
 • Dingeman Ooms is Vicevoorzitter en stelt zichzelf niet herkiesbaar.
 • Het bestuur stelt voor om dhr. Lesley Bakboord te benoemen tot Secretaris.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 30 oktober 2019 en een kopie van de Concept Statuten en Huishoudelijk reglement kunt u vanaf 19 oktober 2020 ter inzage opvragen als u een e-mail stuurt naar secretaris@spartaan20.nl met uw naam en lidnummer. U krijgt dan de documenten per mail verzonden. Combineer dit verzoek met uw aanvraag tot deelname aan de digitale verggadering.

Voor de concept akte van de nieuwe statuten moet ieder lid 5 dagen voorafgaand aan de ALV  kennis hebben kunnen nemen van de inhoud. De leden worden per e-mail van de documenten in kennis gesteld en kunnen er desgewenst ook via de volgende links over beschikken:

Concept Vernieuwde Statuten

Concept Huishoudelijk Reglement 24 oktober 2020 Spartaan’20 incl 22E
NB: op 19-10-2020 is er een andere versie in de plaats gekomen van het oorspronkelijke. Artikel 22 is uitgebreid met sub A. Normen en Waarden.
Op 29-10-2020 is het concept aangevuld met Artikel 22 sub E. Alcohol en Drugsbeleid. 

Wettelijk moet minimaal twee derde van de leden aanwezig zijn en is twee derde van het aantal stemmen nodig om tot wijziging te kunnen overgaan.

Er is, na inhoudelijke behandeling en stemming, een nieuwe ALV nodig die binnen 4 weken moet worden uitgeschreven.
Dan wordt op 25 november opnieuw een ALV uitgeschreven met slechts Ă©Ă©n agendapunt, namelijk Statuten en Huishoudelijk Reglement, waarin de stemming plaats gaat vinden.