NieuwsNieuws 2020/2021

Extra Algemene Leden Vergadering.

Op de ALV van 4 november jl. werd onder punt 8 een herschreven versie van Statuten en Huishoudelijk Reglement inhoudelijk besproken en in stemming gebracht. Beide akten mogen nu worden opgevoerd in de agenda van deze Extra ALV, om na verder inhoudelijk beraad definitief in stemming te worden gebracht. Ook op deze bijeenkomst in het clubgebouw mogen slechts 30 personen, inclusief 6 bestuursleden, aanwezig zijn.

Via vooraanmelding kunt u zich opgeven voor de vergadering. De eerste 24 aangemelde leden mogen fysiek aanwezig zijn in de kantine. De overige aanmelders krijgen een uitnodiging voor DIGITALE DEELNAME!
E-mail aanmeldingen naar: secretaris@spartaan20.nl

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering Spartaan’20

d.d. 25-11-2020 20.00  uur, in het clubhuis aan de Oldegaarde

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling aantal aanwezige stemgerechtigden
  3. Mededelingen
  4. Concept Statuten
  5. Concept Huishoudelijk Reglement
  6. Samenvatting besluitvorming punt 4 en 5
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Toelichting bij agendapunten 4 en 5:

De concept Statuten zijn in de Algemene Ledenvergadering van 4 november inhoudelijk behandeld en bevatten nu een geamendeerd artikel 4 lid 4, zoals in de bijlage te zien is. Dit concept wordt in stemming gebracht.

Het concept Huishoudelijk Reglement is op 4 november op een aantal punten aangepast. In de bijlage vindt u het exemplaar dat in stemming wordt gebracht.

Beide laatste concepten worden vandaag tevens per e-mail aan alle leden en donateurs gezonden onder aantekening van bovengenoemde toelichting.

Concept Statuten: klik hier

Concept Huishoudelijk Reglement: klik hier

Leden en donateurs zullen via e-mail de akten – ter bestudering – krijgen toegestuurd.