Algemene ledenvergadering 30 september 2015

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 30 september 2015 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.
Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl

Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend

Agenda

1. Openingswoord door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergadering van 19 november 2014
4. Verslag van het seizoen 2014/2015 door de secretaris
5. Financieel overzicht 2014/2015 en toelichting
6. Verslag kascontrole commissie
7. Benoeming kascontrole commissie
8. Begroting seizoen 2015/2016
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing
Reglementair aftredend volgens rooster zijn: de penningmeester (in functie) de heer R.G.J. Michielsen en de heer L. Lopes. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Voorzitter de heer T.A.M. van Zevenhuijzen heeft aangegeven tussentijds, per direct terug te treden. Ook de heren F.A.M. de Wit en J.J. Akkerman hebben aangegeven terug te treden.
Het bestuur stelt voor de heren L. (Leandro) Lopes en D.J. (Dingeman) Ooms te benoemen als voorzitter respectievelijk vice-voorzitter. De functies secretaris en technische zaken worden daarmee vacant. Het bestuur stelt voor om mevrouw M. (Marjolein) Houkes te benoemen tot secretaris
Het voornemen is om de bestuurlijke structuur te veranderen. Tijdens de vergadering wordt u hierover nader geĂŻnformeerd.

De notulen van de ledenvergadering van 19 november 2014 zullen ter inzage liggen in de bestuurskamer vanaf 20 september a.s.