Algemene ledenvergadering 28 september 2016

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 28 september 2016 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/-trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl

Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend

Agenda

 1. Openingswoord door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 30 september 2015
 4. Verslag van het seizoen 2015/2016 door de secretaris
 5. Financieel overzicht 2015/2016 en toelichting
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Benoeming kascontrole commissie
 8. Begroting seizoen 2016/2017
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing

 • Reglementair aftredend volgens rooster is de Secretaris (in functie) Mevr. M. (Marjolein) Houkes. Zij stelt zich herkiesbaar.
 • Peter Huisman is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Peter Huisman te herbenoemen als bestuurslid. Zijn portefeuille zal zijn Bestuurlijke vernieuwingen (ipv thans nog Kantinezaken).

De notulen van de ledenvergadering van 30/9/2015 liggen vanaf zondag 18 september in de bestuurskamer.