Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 8 november 2017 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl

Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend.

 

Agenda

 1. Openingswoord door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 28 september 2016
 4. Verslag van het seizoen 2016/2017 door de secretaris
 5. Financieel overzicht 2016/2017 en toelichting
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Begroting seizoen 2017/2018
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing:

 • Reglementair aftredend volgens rooster is de voorzitter (in functie). De heer Leandro Lopes stelt zich herkiesbaar voor het voorzitterschap.
 • Reglementair aftredend volgens rooster is de heer Dingeman Ooms (in persoon); hij stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.
 • Secretaris mevrouw Marjolein Houkes heeft aangegeven tussentijds en per direct terug te treden. Het Bestuur stelt voor de heer Brian Bruens te benoemen als secretaris.
 • Tevens stelt het bestuur voor om de heer Anton Hylkema te benoemen tot bestuurslid Senioren-zaken.

De notulen van de ledenvergadering van 28 september 2016 liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf 29 oktober a.s.