NieuwsNieuws 2018/2019

Onderstaand bericht is vandaag per e-mail naar alle leden gezonden, bij deze ook de publicatie op onze site.

Beste Spartanen,

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat u iets heeft ontvangen van het bestuur. Het zijn drukke tijden geweest voor de vereniging. Het bestuur heeft de afgelopen periode veel gewerkt aan de organisatie van de vereniging. Een organisatie die nog steeds groeiende is, maar wel veel helpende handen nodig heeft op elk niveau. Vanuit de nieuwe wetgeving en ons pas behaalde Sport+ certificaat zijn we druk met het doorvoeren van de AVG binnen onze vereniging. Zo is er protocol voor de omgang met privacy-gevoelige gegevens en ook de VOG-verklaringen voor jeugdleiders zorgen voor veel extra werk. Werk wat gedaan wordt door vrijwilligers maar door de hele organisatie moet opgepakt worden.

Sportief gaat het uitstekend. De pupillen die floreren in de hoogste divisies. Zie de jarenlange successen van de JO9 en JO11 die uiteindelijk resulteren in het spelen van de JO13 op Eredivisie-niveau. Ook de junioren die op zeer hoog niveau meedoen, gaan goed. JO15 die bovenin de eerste divisie hoog meedraait en de JO17 en JO19 die naar behoren bovenin meedraaien in de 1e en 2e divisie. Maar ook de lagere teams hebben het leuk en doen weer vele activiteiten gezamenlijk. Zo gaan we weer zwemmen en de herfstweek komt er weer aan voor de pupillen.

De terugloop van senioren-teams op de zondag is een zorg voor het bestuur. Deze tendens is niet weg te schrijven aan alleen onze vereniging, in ons hele district is een neerwaartse spiraal te zien mbt het seniorenvoetbal op zondag. We zijn druk om hier een oplossing voor te vinden samen met de KNVB en de gemeente. Die stappen gaan erg langzaam en kosten veel energie.

Met Spartaan’20 als organisatie gaat het erg goed. We hebben net een nieuw kunstgrasveld in gebruik genomen. De oudbouw heeft een grondige opknapbeurt ondergaan en we blijven groeien in ledenaantal. We zijn financieel gezond en kunnen daardoor goed voor onze jeugd en vrijwilligers zorgen.

Op de naderende ledenvergadering willen we u allen bijpraten over al deze onderwerpen en meer natuurlijk. U bent van harte welkom op 31 oktober a.s. om 20.00 uur in de kantine van Spartaan’20. Zie onderstaand de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Meer nieuwsberichten en informatie vanuit of namens het bestuur kunt u ook regelmatig lezen op onze website. Kijk gewoon regelmatig ook op www.spartaan20.nl!

We zien u graag om mee te denken en te praten over uw vereniging en die van uw kinderen.Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Spartaan’20Ledenvergadering 31 oktober 2018

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 31 oktober 2018 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251a, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl

Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend.

Agenda

  1. Openingswoord door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de ledenvergadering van 8 november 2017
  4. Verslag van het seizoen 2017/2018 door de secretaris
  5. Financieel overzicht 2017/2018 en toelichting
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Benoeming kascontrolecommissie
  8. Begroting seizoen 2018/2019
  9. Bestuursverkiezing
  10. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing

– Reglementair aftredend volgens rooster is de penningmeester (in functie), de heer Rob Michielsen. Deze stelt zich herkiesbaar.

– Anton Hylkema (portefeuille seniorzaken) is ons ontvallen in juli jl.

– Erik Zijlmans (portefeuille jeugd) is aan het einde van het seizoen 17/18 terug getreden als bestuurslid.

Het bestuur stelt voor de heer Rob Michielsen te (her)benoemen als penningmeester.

Het bestuur stelt kandidaat de heer Michel Spierings; bij benoeming zal hij de portefeuille jeugd op zich nemen.

Het bestuur blijft op zoek naar verdere uitbreiding.

De notulen van de ledenvergadering van 8 november 2017 liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf 20 oktober a.s.