NieuwsNieuws 2019/2020

Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2019

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20 op woensdag 30 oktober 2019 in het clubgebouw aan de Oldegaarde 251a, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij een stemming Ă©Ă©n stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn ook ereleden en leden van verdienste. Donateurs/trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam of via info@spartaan20.nl
Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend.

Agenda
1. Openingswoord door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergadering van 31 oktober 2018
4. Verslag van het seizoen 2018/2019 door de secretaris
5. Financieel overzicht 2018/2019 en toelichting
6. Verslag kas controlecommissie
7. Benoeming kas controlecommissie
8. Begroting seizoen 2019/2020
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing
– Reglementair aftredend volgens rooster is de Secretaris (in functie)
De heer Brian Bruens. Dhr. Bruens stelt zichzelf niet herkiesbaar.
Peter Huisman is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
– Het bestuur stelt voor om dhr. Jan Akkerman te benoemen tot bestuurslid Seniorenzaken.

Het Bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris of notulist en staat open voor kandidaten.

De notulen van de ledenvergadering van 31 oktober 2018 zal ter inzage liggen in de bestuurskamer vanaf 12 oktober a.s.